top of page

Espais d'incertesa

Regeneració del polígon Francolí com a element connector de la ciutat de Tarragona.

Ens situem en el polígon Francolí, es caracteritza per una gran densitat de naus dels anys 60, gran part d'elles amb amiant en els seves cobertes.

Aquest sector està connectat directament amb el corredor ferroviari i ens donarà l'oportunitat de ser un element de suport territorial, això estimularà la zona, per ser un nou sector regenerador d'activitat, i la seva situació és excel·lent al costat de la triangulació dels tres eixos més importants de la ciutat de Tarragona, l'eix educacional (la Laboral), eix esportiu (Anella Mediterrània) i l'eix cultural (la Tabacalera).

Si tot aquest sector el despullem de tots els elements no essencials, ens queda només amb l'estructura, una quadricula, un suport preexistent on cenyir-nos. On els nous pobladors, hauran d'aprofitar aquesta gran infraestructura artificial i crear estructures habitables que permetin la flexibilitat i el canvi constant, on els buits generats es produeixin els espais que afavoreixin interrelacions.

1.jpg

Segmentació Urbana

7.jpg
6.jpg

Serie Fibonacci

La sèrie Fibonacci és una successió de nombres en la qual cada terme és igual a la suma dels 2 termes anteriors. Així, partint del punt original, el pòrtic com a unitat mínima li donem el valor 1, el següent espai, és un espai lliure a què li correspon el valor 1 (1 + 0), seguidament una nau amb el doble de grandària (1 + 1), el següent és la suma de les dues anteriors (1 + 2) i així successivament, assegurant que cada nau, té el seu espai continu lliure segons sumi la seva proporció.

6.jpg
6.jpg
6.jpg
6.jpg

- Polígono Industrial

- Polígono Terciario

- Polígono Tecnológico

- Polígono Tecnológico Mixto

Polígono Industrial

Nuevo Sector Francolí

Plantes d'Equipament

Conjunt del Nou Francolí

recolección_pages-to-jpg-0009.jpg
bottom of page